Polityka prywatności

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności, który określa zasady funkcjonowania Strony internetowej oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 2 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Noma sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115699, NIP: 583-000-99-03, REGON: 001331963, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: info@noma.gdynia.pl pisemnie na adres: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia.

§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

a) w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

b) w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

c) w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

d) w celu korzystania z usługi Dodaj do ulubionych, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

e) w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

f) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

g) w realizacji obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), takich jak przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń Treści Usługobiorcy, przez czas realizacji obowiązków wynikających z DSA, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

h) w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji,

i) w celu zamieszczania opinii o Towarach, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatwierdzeniu dodawanych przez Użytkowników opinii i ich publikowaniu, przez okres wyświetlania opinii,

j) w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych Facebook, Instagram w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających profile Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

k) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

a) w celu realizacji usługi Newsletter, przetwarzany jest adres e-mail,

b) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane jest: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, nazwa firmy, NIP, numer rachunku bankowego,

c) w celu świadczenia usługi rejestracji Konta, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,

d) w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane jest: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

e) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane jest: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,

f) w realizacji obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych przetwarzane jest: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail,

g) w celu świadczenia usługi formularza kontaktowego przetwarzane jest imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,

h) w celu zamieszczania opinii, przetwarzany jest adres e-mail, imię, miejscowość.

§ 4 Odbiorcy danych

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

a) firm realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,

b) banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

c) podmiotu obsługującego płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,

d) upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

2. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak: dostawca oprogramowania do prowadzenia Strony internetowej, dostawca hostingu, dostawca oprogramowania do zarządzania działalnością firmy (np. oprogramowanie księgowe), a także podmiot świadczący usługi księgowe oraz usługi prawne.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

b) o otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

d) do usunięcia danych (art. 17 RODO),

e) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),

h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@noma.gdynia.pl lub pisemnie na adres: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia.

3. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.  Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail. 

§ 6 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) zawierania i wykonania umowy sprzedaży, niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

b) rejestracji Konta, niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji, uniemożliwi rejestrację Konta,

c) z uwagi na obowiązki ustawowe administratora, a takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. Niepodania danych osobowych będzie skutkować niewykonaniem powyższych obowiązków.

§ 8 Przekazywanie danych do Państw trzecich
(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Administrator danych korzystający z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, udostępnianych przykładowo przez firmę Google, może przekazywać dane osobowe do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem danych. W takiej sytuacji stosuje są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

Polityka cookies

§ 1 Pliki Cookies

1. Strona internetowa wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Strony i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Strony.

2. Każda osoba odwiedzająca Stronę internetową, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze Strony internetowej.

3. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

1. Strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania się ze Strony lub wyłączenia sesji danej przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,

b) cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

2. Ze względu na cel ich stosowania Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) niezbędne – umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej,

b) preferencyjne – umożliwiające dostosowanie Strony internetowej do preferencji osoby odwiedzającej Stronę,

c) statystyczne – pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy zachowują się na Stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje,

d)    marketingowe – stosowane w celu śledzenia Użytkowników na Stronie internetowej. Głównym celem tych plików jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

§ 3 Narzędzia społecznościowe

Strona internetowa używa wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak: Facebook, Instagram. Poniżej szczegóły:

a) Facebook – używamy przycisku Facebook Like, aby zintegrować naszą Stronę internetową z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie z Polityką prywatności Facebook,

b) Instagram – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Instagram. Informacja o prywatności dostępna na stronie instagram.com

§ 4 Zarządzanie plikami cookie

1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na Stronie internetowej (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Stronę z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina, iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie. 

2. Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej https://www.winawloskie.pl/ można skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików cookies klikając na przycisk „Spersonalizuj”, znajdujący się na banerze, zawierającym informacje na temat plików cookies. Po kliknięciu na przycisk „Spersonalizuj” pojawią się szczegółowe informacje dotyczące plików cookies i możliwość ich konfiguracji.

3. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze Strony internetowej, ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze Strony internetowej.