Regulamin sklepu internetowego winawloskie.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://www.winawloskie.pl prowadzona jest przez Noma sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115699, NIP: 583-000-99-03, REGON: 001331963, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

Noma sp. z o.o.

ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia

Poczta elektroniczna: info@noma.gdynia.pl

Kontakt telefoniczny: 58 661 00 41 (koszt połączenia wg stawki operatora)

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 9: 00 – 17: 00

3. Spółka Noma sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – nr zezwolenia I/120/B/109/2014 z dnia 25.06.2014 r. wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60) oraz uchwały Nr III/65/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz uchwały Nr XX/499/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.05.2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Gdyni miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Zezwolenie jest ważne na czas oznaczony od 31.07.2014 r. do 30.07.2024 r.

4. Spółka Noma sp. z o.o. posiada również ważne zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – zezwolenie z dnia 3 marzec 2023 r. wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000). Zezwolenie jest ważne na czas oznaczony od 24.03.2023 r. do 23.03.2025 r.

5. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Punkt sprzedaży położony przy ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia.

6. Strona internetowa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na Stronie internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

8. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

a)     Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b)    Konto – indywidualne konto utworzone przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje dotyczące złożonych zamówień.

c)     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

d)    Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e)     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f)     Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

g)    Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia.

h)    RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).

i)      Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem elektronicznym https://www.winawloskie.pl

j)      Sprzedawca/Usługodawca – Noma sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115699, NIP: 583-000-99-03, REGON: 001331963, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.

k)    Towar – produkt dostępny w ofercie Sprzedawcy będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

l)      Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

m)   Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie.

n)    Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

a)     Dodaj do ulubionych – usługa umożliwiająca obserwowanie wybranych produktów przez Klienta, bez konieczności ich każdorazowego wyszukiwania. Aby skorzystać z usługi należy kliknąć na karcie produktu na przycisk „Do ulubionych”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

b)    Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

c)     Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

d)    Opinie – usługa dostępna dla Usługobiorcy, umożliwiająca dodawanie opinii do wybranych Towarów. Usługa dostępna jest na karcie Towaru w zakładce „Opinie”, po wpisaniu, imienia, miejscowości, zredagowania treści opinii oraz kliknięciu na przycisk „Dodaj opinię”. Zasady dotyczące zamieszczania opinii zostały szczegółowo opisane w § 6 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

e)     Konto – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości założenia Konta. Procedura dotycząca rejestracji Konta została szczegółowo opisana w § 7 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

f)     Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta poprzez zakładkę „Zaloguj się/Przypomnij hasło”, po wpisaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Przywróć hasło”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

g)    Wyszukiwanie – usługa umożliwiająca wyszukiwanie treści poprzez okienko „Wpisz szukane słowo”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie

h)    Zamówienia – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówień w celu zawierania umów sprzedaży na odległość. Procedura została szczegółowo opisana w § 8 niniejszego regulaminu.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:

a)     posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu,

b)    posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),

c)     przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari,

d)    włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript,

e)     minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa. 

3. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

4. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.

5. Usługobiorca korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest do:

a)     korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

b)    korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie wyłącznie na własny użytek,

c)     niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)    niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje,

e)     niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym Strony internetowej.

6. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx.

7. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

a)     złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,

b)    programy szpiegujące – to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,

c)     włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich,

d)    wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,

e)     spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,

f)     krypto analiza – to możliwość wykrycia luki systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania Strony internetowej, w szczególności inny wygląd Strony, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Usługobiorców co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze Strony internetowej i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

§ 5 Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera poprzez zakładkę „Zapisz się do Newslettera” po wpisaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Zapisz się”.

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newslettera, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter. 

4. Usługobiorca może zmienić uprzednio wskazany adres e-mail, na który świadczona jest usługa Newsletter. Zmiana adresu e-mail może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@noma.gdynia.pl

5. Usługobiorca może zrezygnować z usługi Newsletter w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez:

a)     przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@noma.gdynia.pl

b)    kliknięcie na przycisk „Wypisz się” umieszczony w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter.

§ 6 Usługa Opinie

1. Usługobiorca ma możliwość zamieszczenia opinii o Towarze dostępnym w ofercie Sprzedawcy. Usługobiorca zamieszczając opinię do wybranego Towaru dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Sprzedawca nie jest autorem zamieszczonych opinii, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 

2. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Towarów oraz wystawiona przez Klienta, który dokonał zakupu, a następnie wystawił opinię o Towarze. 

3. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii, w stosunku do której istnieje domniemanie, iż ma na celu manipulowanie ogólną oceną Towaru, np. gdy zamówienie zostało złożone jedynie w celu zamieszczenia pozytywnej lub negatywnej opinii.

4. Zamieszczenie opinii przez Usługobiorcę możliwe jest poprzez formularz, który dostępny jest na karcie Towaru, w sekcji „Opinie”.

5. Usługobiorca zamieszczając opinię zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:

a)     opinia powinna dotyczyć jedynie Towarów dostępnych w ofercie Sprzedawcy,

b)    redagując opinię należy używać języka neutralnego, bez słów uznawanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych odbiorców,

c)     treść opinii nie może naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich,

d)    w treści opinii nie należy zamieszczać danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody.

6. Usługodawca publikuje opinie tylko pochodzące od Klientów, którzy dokonali zakupu Towaru. W celu sprawdzenia czy opinie faktycznie pochodzą od jego Klientów, Usługodawca przeprowadza następujące czynności:

a)     przed publikacją zamieszczonej opinii, Usługodawca weryfikuje opinię czy jest zgodna z regulaminem, w szczególności sprawdza czy osoba opiniująca dokonała zakupu, oraz czy opinia dotyczy zakupionego Towaru przez osobę opiniującą,

b)    w razie jakichkolwiek wątpliwości Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z twórcą opinii.

7. Usługodawca nie zamieszcza nieprawdziwych opinii. Usługodawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne opinie. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

§ 7 Usługa Konto

1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta po dokonanej rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać historię złożonych zamówień, a także korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.

 

2. Rejestracja Konta wymaga dokonania następujących czynności:

a)     w zakładce „Zaloguj się” kliknąć na przycisk „Rejestracja”,

b)    dokonać wyboru poprzez zaznaczenie opcji: Zarejestruj jako Osoba prywatna lub Zarejestruj jako Firma,

c)     podać dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,

d)    podać dane teleadresowe: adres korespondencyjny,

e)     podać dane firmy (w przypadku rejestracji jako firma): nazwa firmy, numer NIP,

f)     zapoznać się z regulaminem Strony oraz polityką prywatności.

g)    kliknąć na przycisk „Zarejestruj”.

3. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z instrukcją logowania do Konta. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Strony, w tym do złożenia zamówienia. Logowanie do Konta następuje poprzez zakładkę „Zaloguj się”, po wpisaniu adresu e-mail, hasła oraz kliknięciu na przycisk „Zaloguj”.

5. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: info@noma.gdynia.pl lub w formie pisemnej na adres: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta.

6. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej Konta z ważnych powodów, do których należą:

a)     zmiany obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na możliwość świadczenia usługi dotyczącej Konta lub umów zawieranych na odległość,

b)    naruszenie przez Usługobiorcę postanowień regulaminu, jak również korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony internetowej w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,

c)     zamknięcie Strony internetowej.

7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 8 Usługa zamówienia

1. Uprawnionymi do zakupu Towarów będących napojami alkoholowymi za pośrednictwem Strony internetowej są wyłącznie osoby pełnoletnie oraz trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności Klienta, Sprzedawca lub kurier wydający Towar będący napojem alkoholowym, uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.

2. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w ofercie Sprzedawcy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia zamówienia należy:

a)     wybrać Towar, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Do koszyka”,

b)    usunąć Towar z koszyka – klikamy na przycisk „Usuń”,

c)     zwiększyć lub zmniejszyć ilość Towaru,

d)    aktywować kupon rabatowy,

e)     kontynuować zakupy – klikamy na przycisk „Kontynuuj zakupy”,

f)     złożyć zamówienie – klikamy na przycisk „Przejdź do kasy”.

g)    wybrać sposób złożenia zamówienia:

·      zakupy bez rejestracji – opcja ta dostępna jest dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta. Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji oraz logowania podając jedynie dane umożliwiające realizację zamówienia,

·      logowanie do Konta – opcja dostępna jest dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika. W celu zalogowania do Konta, Klient klika na przycisk „Logowanie”, następnie wpisuje adres e-mail, hasło oraz klika na przycisk „Zaloguj”.

·      rejestracja Konta – opcja dostępna jest dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego użytkownika. W celu rejestracji, Klient klika na przycisk „Rejestracja”, następnie podaje dane umożliwiające rejestrację Konta,

h)    wybrać sposób odbioru lub dostawy Towaru,

i)      wybrać sposób płatności,

j)      wpisać dane umożliwiające realizację zamówienia,

k)    w celu otrzymania faktury VAT, Klient powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez podanie w formularzu zamówienia nazwy Przedsiębiorcy oraz numeru NIP,

l)      kliknąć na przycisk „Zamawiam i płacę”.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 9 Ceny Towarów

1. Ceny Towarów wskazane na Stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy Towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

§ 10 Płatność za Towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a)     płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)    płatności elektroniczne oraz kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Przelewy24,

c)     płatność przy odbiorze może być uregulowana:

·      w przypadku odbioru zamówienia w Punkcie sprzedaży, płatność następuje gotówką,

·      w przypadku dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, płatność następuje gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.

2. Płatność przelewem należy zrealizować na podany rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PEKAO S.A. II O/Gdynia, nr rachunku: 27 1240 3510 1111 0000 4318 4046. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych, kartą płatniczą, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować gotówką w momencie doręczenia przesyłki przez firmę kurierską. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze osobistym w Punkcie sprzedaży, płatność należy uregulować przelewem lub gotówką.

4. Obsługę płatności elektronicznych w systemie Przelewy24 realizuje PayPro SA, Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935.

5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 11 Dostawa i odbiór Towaru

1. W przypadku wyboru odbioru osobistego Towaru, odbiór Towaru będącego napojem alkoholowym ma miejsce wyłącznie w Punkcie sprzedaży pod adresem: ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Odbiór towaru będącego napojem alkoholowym może być dokonany wyłącznie przez osobę pełnoletnią oraz osobę trzeźwą w chwili odbioru Towaru. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta, Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar. 

2. Informację o Towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego. Towar będzie gotowy do odbioru w terminie 7 dni, chyba, że w opisie lub podczas składania zamówienia, wskazano inny termin. Termin przygotowania Towaru do odbioru przez Klienta oblicza się w następujący sposób:

a)     przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)    przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Klient może również skorzystać z opcji dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje Sprzedawca. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Co ważne, dokonując wyboru opcji dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

4. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem przewoźnika Poczta Polska (Pocztex) dostawa w dni robocze oraz Poczta Polska (przesyłka kurierska) dostawa w sobotę.

5. Dostawa Towaru przez kuriera następuje do rąk własnych Klienta. Odbiór Towaru dostarczonego przez kuriera możliwy jest wyłącznie osobom pełnoletnim oraz trzeźwym w chwili ich odbioru. Towar będący napojem alkoholowym nie zostanie wydany osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości oraz osobie poniżej 18 roku życia. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

6. Sprzedawca dostarcza Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, chyba, że w opisie wskazano inny termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób: 

a)     przy płatnościach przelewem, płatnościach elektronicznych (Przelewy24) termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)    przy płatności gotówką za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Dostarczenie Towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

§ 12 Niezgodność Towaru z umową

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad, zgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II. 

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a)     opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,

b)    przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto Towar, aby był uznany za zgodny z umową, musi:

a)     nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

b)    występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże że:

·      nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

·      przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,

·      publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o zawarciu umowy;

c)     być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać,

d)    być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w § 12 ust. 3, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 12 ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a)     zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność,

b)    niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w § 12 ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta Towar na swój koszt.

13. Jeżeli Towar jest zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)     Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 12 ust. 9 powyżej,

b)    Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 12 ust. 11 – 13 powyżej,

c)     brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,

d)    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 12 ust. 8 – 13 powyżej,

e)     z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o obniżeniu ceny. 

16. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

18. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 

19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

20. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia lub w formie elektronicznej na adres: info@noma.gdynia.pl

21. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), wskazanie braku zgodności z umową oraz żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

22. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a)     zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. Marii Konopnickiej 4, 80 – 240 Gdańsk (http://ihgd.pl/),

b)    złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c)     skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

d)    skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 222 66 76 76, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00 (koszt połączenia wg taryfy operatora), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: porady@dlakonsumentow.pl. 

3. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Sprzedawca przypomina, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: info@noma.gdynia.pl.

4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Z pracownikiem Punktu można również spotkać się osobiście w Centrali UOKIK pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.

§ 14 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 14 pkt 8 i pkt. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: info@noma.gdynia.pl lub pisemnie na adres: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia.

4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a)     dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta  lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b)    dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)    w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c)     w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

d)    w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e)     w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

f)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

§ 15 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@noma.gdynia.pl a także w formie pisemnej na adres: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia. 

2. Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem, a także wskazanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 16 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Noma sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115699, NIP: 583-000-99-03, REGON: 001331963, będący jednocześnie Sprzedawcą i Usługodawcą.

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator danych stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca (w formie pliku PDF).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

a)     zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,

b)    zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego w tym wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług świadczonych drogą elektroniczną,

c)     zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany danych adresowych. 

4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z 2021 r. poz. 2105), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Zdjęcia produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opublikowane na stronie Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19.06.2023 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

– Adresat: Noma sp. z o.o. z siedzibą w 81 – 335 Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 20, adres e-mail: info@noma.gdynia.pl numer telefonu: 58 661 00 41

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić