Regulamin sklepu internetowego winawloskie.pl od 25.03.2024

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://www.winawloskie.pl prowadzona jest przez Noma sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115699, NIP: 583-000-99-03, REGON: 001331963, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

Noma sp. z o.o.

ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia

Poczta elektroniczna: info@noma.gdynia.pl

Kontakt telefoniczny: 58 661 00 41 (koszt połączenia wg stawki operatora)

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 9: 00 – 17: 00

3. Spółka Noma sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – nr zezwolenia I/120/B/109/2014 z dnia 25.06.2014 r. wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60) oraz uchwały Nr III/65/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz uchwały Nr XX/499/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.05.2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Gdyni miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Zezwolenie jest ważne na czas oznaczony od 31.07.2014 r. do 30.07.2024 r.

4. Spółka Noma sp. z o.o. posiada również ważne zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – zezwolenie z dnia 3 marzec 2023 r. wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000). Zezwolenie jest ważne na czas oznaczony od 24.03.2023 r. do 23.03.2025 r.

5. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Punkt sprzedaży położony przy ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia.

6. Strona internetowa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na Stronie internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

8. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

a)     Akt o usługach cyfrowych (DSA) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE.

b)    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

c)     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.

d)    Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e)     Konto – indywidualne konto utworzone przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje dotyczące złożonych zamówień.

f)     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g)    Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

h)    Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia.

i)      RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).

j)      Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem elektronicznym https://www.winawloskie.pl

k)    Sprzedawca/Usługodawca – Noma sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115699, NIP: 583-000-99-03, REGON: 001331963, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.

l)      Towar – produkt dostępny w ofercie Sprzedawcy będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

m)   Treść – to wypowiedź Usługobiorcy zamieszczona w ramach Strony internetowej, w szczególności to informacje w formie tekstu, zdjęcia, grafiki lub innego materiału, które Usługobiorca umieścił w ramach Strony.

n)    Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

o)    Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę to:

a)     Ciekawostki – usługa dostępna dla Usługobiorców, po przejściu do zakładki „Ciekawostki”, gdzie dostępne są wpisy na temat win. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

b)    Bony podarunkowe – usługa dostępna dla Usługobiorców, po przejściu do zakładki „Bony podarunkowe”, umożliwiająca zakup bonu podarunkowego o wybranej wartości a następnie przekazanie bonu właściwej osobie do dokonania płatności za Towary dostępne w Punkcie sprzedaży. Aby skorzystać z usługi należy po przejściu do zakładki „Bony podarunkowe” wybrać wartość bonu podarunkowego, wybrać sposób doręczenia bonu, opłacić bon podarunkowy, a następnie złożyć zamówienie na realizację bonu podarunkowego.

c)     Dodaj do ulubionych – usługa umożliwiająca obserwowanie wybranych Towarów przez Klienta, bez konieczności ich każdorazowego wyszukiwania. Aby skorzystać z usługi należy kliknąć na karcie Towaru na przycisk „Do ulubionych”. Wybrany Towar dostępny jest w zakładce „Ulubione”, po przejściu do zakładki „Ulubione”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

d)    Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

e)     Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

f)     Opinie – usługa dostępna dla Usługobiorców, umożliwiająca dodawanie opinii do wybranych Towarów. Usługa dostępna jest na karcie Towaru w zakładce „Opinie”. Zasady dotyczące zamieszczania opinii zostały szczegółowo opisane w § 6 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

g)    Powiadom o dostępności – usługa umożliwiająca Usługobiorcy zainteresowanemu danym Towarem, który ma status „Chwilowo niedostępny”, uzyskania informacji o dostępności Towaru. W celu skorzystania z usługi należy na karcie Towaru, który jest niedostępny, kliknąć na przycisk „Powiadom”, następnie należy podać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Powiadomienie o dostępności Towaru zostanie wysłane na adres e-mail Usługobiorcy, w momencie gdy Towar będzie dostępny w ofercie Sprzedawcy. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

h)    Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta. Aby utworzyć nowe hasło, należy w zakładce „Zaloguj się”, kliknąć na przycisk „Przypomnij hasło”, następnie należy wpisać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Przywróć hasło”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

i)      Strefa korzyści – usługa umożliwiająca pobranie aktualnego katalogu win włoskich. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

j)      Wyszukiwanie – usługa umożliwiająca wyszukiwanie Towarów poprzez dedykowane okienko „Wpisz szukane słowo”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

k)    Konto – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości rejestracji Konta w Sklepie internetowym, szczegółowo opisana w § 7 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

l)      Zamówienia – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży, szczegółowo opisana w § 8 niniejszego Regulaminu. 

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:

a)     posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,

b)    dostęp do poczty elektronicznej oraz posiadanie aktywnego konta poczty e-mail,

c)     przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari w wersji z ostatnich 12 miesięcy,

d)    włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript,

e)     zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

3. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją. 

4. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

5. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx. 

6. Usługobiorca korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest do:

a)     korzystania ze Strony zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

b)    korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie wyłącznie na własny użytek,

c)     niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)    niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje,

e)     niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej,

f)     nieudostępniania danych potrzebnych do zalogowania się do Konta na Stronie internetowej osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Usługobiorcę osobom nieuprawnionym danych, o których mowa w zdaniu poprzednim ponosi Usługobiorca,

g)    niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta, a także innych usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały wskazane w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. 

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

a)     złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,

b)    programy szpiegujące – to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,

c)     włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich,

d)    wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,

e)     spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,

f)     krypto analiza – to możliwość wykrycia luki systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania Strony internetowej, w szczególności inny wygląd Strony, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Usługobiorców co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze Strony internetowej i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

§ 5 Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera poprzez zakładkę „Zapisz się do Newslettera” po wpisaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Zapisz się”.

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newslettera, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter. 

4. Usługobiorca może zmienić uprzednio wskazany adres e-mail, na który świadczona jest usługa Newsletter. Zmiana adresu e-mail może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@noma.gdynia.pl

5. Usługobiorca może zrezygnować z usługi Newsletter w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez:

a)     przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@noma.gdynia.pl

b)    kliknięcie na przycisk „Wypisz się” umieszczony w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter.

§ 6 Usługa Opinie

1. Usługodawca udostępnia możliwość zamieszczania opinii o Towarach będących w ofercie Sprzedawcy. Klient zamieszczając opinię do wybranego Towaru dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Sprzedawca nie jest autorem zamieszczonych opinii, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 

2. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Towarów oraz wystawiona przez Klienta, który dokonał zakupu, a następnie wystawił opinię o Towarze, co stanowi zabezpieczenie przed publikowaniem opinii przez Klientów, którzy nie dokonali zakupu Towaru.

3. Opinie mogą pojawiać się na różnych podstronach w szczególności w zakładce „Opinie”. Mogą również odsyłać do zewnętrznych serwisów prezentujących opinie Klientów np. do wizytówki Google, na fanpage’u firmowym prowadzonym na Facebook, Instagram.

4. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii, w stosunku do której istnieje domniemanie, iż ma na celu manipulowanie ogólną oceną Towaru, np. gdy zamówienie zostało złożone jedynie w celu zamieszczenia pozytywnej lub negatywnej opinii.

5. Zamieszczenie opinii możliwe jest poprzez zakładkę „Opinie”, dostępną na karcie wybranego Towaru, po zalogowaniu do Konta.

6. Klient zamieszczając opinię zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:

a)     opinia powinna dotyczyć jedynie Towarów dostępnych w ofercie Sprzedawcy,

b)    redagując opinię należy używać języka neutralnego, bez słów uznawanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych odbiorców,

c)     opinia nie może naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich,

d)    w opinii nie należy zamieszczać danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody,

e)     opinia nie może zostać napisana w zamian za wynagrodzenie,

f)     opinia nie może zawierać linków lub innych treści o charakterze spamu,

g)    opinia nie może nawoływać do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych w tym zwierząt,

h)    opinia nie może naruszać dóbr osobistych.

7. Usługodawca publikuje opinie pochodzące tylko od Klientów, którzy dokonali zakupu Towaru poprzez Stronę internetową. W celu sprawdzenia czy opinie faktycznie pochodzą od jego Klientów, Usługodawca przeprowadza następujące czynności:

a)     przed publikacją zamieszczonej opinii, Usługodawca weryfikuje opinię czy jest zgodna z regulaminem, w szczególności sprawdza czy osoba opiniująca jest Klientem, który dokonał zakupu, oraz czy opinia dotyczy zakupionego Towaru przez osobę opiniującą,

b)    w razie jakichkolwiek wątpliwości Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z twórcą opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie osoba ta jest Klientem lub dokonała zakupu opiniowanego Towaru.

8. Jeżeli opinia budzi wątpliwości Usługodawcy, nie jest publikowania. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Usługodawcę, ma możliwość skontaktowania się z Usługodawcą celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ustalenia przyczyn.

9. Usługodawca nie zamieszcza nieprawdziwych opinii. Usługodawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne opinie. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

10. Opinia opublikowana przez Klienta jest rodzajem Treści. W związku z tym, Usługodawca może moderować opinie. W przypadku stwierdzenia, że opinia zawiera nielegalne Treści, każda osoba może zawiadomić Usługodawcę o tym fakcie. Procedura zgłaszania nielegalnych Treści została szczegółowo opisania w § 19 niniejszego regulaminu.

§ 7 Usługa Konto

1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta po dokonanej rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać historię złożonych zamówień, śledzić status złożonego zamówienia, a także korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.

2. Rejestracja Konta wymaga dokonania następujących czynności:

a)     w zakładce „Zaloguj się” kliknąć na przycisk „Rejestracja”,

b)    dokonać wyboru poprzez zaznaczenie opcji: Zarejestruj jako Osoba prywatna lub Zarejestruj jako Firma,

c)     podać dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,

d)    podać dane teleadresowe: adres korespondencyjny,

e)     podać dane firmy (w przypadku rejestracji jako firma): nazwa firmy, numer NIP,

f)     zapoznać się z regulaminem Strony oraz polityką prywatności.

g)    kliknąć na przycisk „Zarejestruj”.

3. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z instrukcją logowania do Konta. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Strony, w tym do złożenia zamówienia. Logowanie do Konta następuje poprzez zakładkę „Zaloguj się”, po wpisaniu adresu e-mail, hasła oraz kliknięciu na przycisk „Zaloguj”.

5. Usługobiorca ma prawo do dokonywania zmian danych, które podał podczas rejestracji Konta. W tym celu powinien zalogować się do Konta a następnie dokonać modyfikacji danych w zakładce „Twoje Konto”. Modyfikacja i korygowanie danych możliwa jest również drogą elektroniczną na adres: info@noma.gdynia.pl

6. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili i bez podania przyczyny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@noma.gdynia.pl lub pisemnie na adres: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta.

7. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, tylko z ważnych powodów, do których w szczególności należą:

a)     zmiany obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na możliwość świadczenia usługi dotyczącej prowadzenia Konta lub umów zawieranych na odległość,

b)    naruszenie przez Usługobiorcę postanowień regulaminu, jak również korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,

c)     zmiany sposobu świadczenia usług wynikających ze względów technicznych,

d)    brak logowania do Konta przez okres minimum 3 lat, co jest związane z ochroną danych osobowych,

e)     zamknięcie lub likwidacja Strony internetowej.

8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

§ 8 Usługa zamówienia

1. Uprawnionymi do zakupu Towarów będących napojami alkoholowymi za pośrednictwem Strony internetowej są wyłącznie osoby pełnoletnie oraz trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności Klienta, Sprzedawca lub kurier wydający Towar będący napojem alkoholowym, uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.

2. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w ofercie Sprzedawcy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia zamówienia należy:

a)     wybrać Towar, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Do koszyka”,

b)    usunąć Towar z koszyka – klikamy na przycisk „Usuń”,

c)     zwiększyć lub zmniejszyć ilość Towaru,

d)    aktywować kupon rabatowy,

e)     kontynuować zakupy – klikamy na przycisk „Kontynuuj zakupy”,

f)     złożyć zamówienie – klikamy na przycisk „Przejdź do kasy”.

g)    wybrać sposób złożenia zamówienia:

·      zakupy bez rejestracji – opcja ta dostępna jest dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta. Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji oraz logowania podając jedynie dane umożliwiające realizację zamówienia,

·      logowanie do Konta – opcja dostępna jest dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika. W celu zalogowania do Konta, Klient klika na przycisk „Logowanie”, następnie wpisuje adres e-mail, hasło oraz klika na przycisk „Zaloguj”.

·      rejestracja Konta – opcja dostępna jest dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego użytkownika. W celu rejestracji, Klient klika na przycisk „Rejestracja”, następnie podaje dane umożliwiające rejestrację Konta,

h)    wybrać sposób odbioru lub dostawy Towaru,

i)      wybrać sposób płatności,

j)      wpisać dane umożliwiające realizację zamówienia,

k)    w celu otrzymania faktury VAT, Klient powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez podanie w formularzu zamówienia nazwy Przedsiębiorcy oraz numeru NIP,

l)      kliknąć na przycisk „Zamawiam i płacę”.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

§ 9 Usługa Bon podarunkowy

1. W celu złożenia zamówienia na bon podarunkowy należy przejść do zakładki „Bony podarunkowe”, gdzie należy wybrać wartość bonu podarunkowego oraz potwierdzić wybór klikając na przycisk „Do koszyka”. Sprzedawca oferuje do nabycia bony podarunkowe o wartości 100,00 zł, 200,00 zł, 300,00 zł, 500,00 zł. Za każdy bon podarunkowy, Klient płaci odpowiednią wartość nominalną bonu podarunkowego. 

2. Po dodaniu bonu podarunkowego do koszyka, Klient wybiera sposób złożenia zamówienia na bon podarunkowy. Do wyboru ma następujące opcje:

a)     zakupy bez rejestracji – opcja ta dostępna jest dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta. Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji oraz logowania podając jedynie dane umożliwiające realizację zamówienia,

b)    logowanie do Konta – opcja dostępna jest dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika. W celu zalogowania do Konta, Klient klika na przycisk „Logowanie”, następnie wpisuje adres e-mail, hasło oraz klika na przycisk „Zaloguj”,

c)     rejestracja Konta – opcja dostępna jest dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego użytkownika. W celu rejestracji, Klient klika na przycisk „Rejestracja”, następnie podaje dane umożliwiające rejestrację Konta.

3. Następnie, Klient dokonuje wyboru formy dostawy jak i formy płatności. W przypadku, gdy zamówienie składa podmiot prowadzący działalność gospodarczą należy podać nazwę Przedsiębiorcy oraz numer NIP. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT, Klient powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez podanie w formularzu zamówienia nazwy Przedsiębiorcy oraz numeru NIP,

4. Klient składa zamówienie na bon podarunkowy poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

6. Bon podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia Towarów w Punkcie sprzedaży prowadzonym przez Sprzedawcę. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

§ 10 Ceny Towarów

1. Ceny Towarów wskazane na Stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy Towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

§ 11 Płatność za Towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a)     płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)    płatność elektroniczna oraz płatność kartą płatniczą poprzez Przelewy24,

c)     płatność przy odbiorze może być uregulowana:

·      w przypadku odbioru zamówienia w Punkcie sprzedaży, płatność następuje gotówką,

·      w przypadku dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, płatność następuje gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.

2. Płatność przelewem należy zrealizować na podany rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PEKAO S.A. II O/Gdynia, nr rachunku: 27 1240 3510 1111 0000 4318 4046. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

3. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych, kartą płatniczą, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować gotówką w momencie doręczenia przesyłki przez firmę kurierską. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze osobistym w Punkcie sprzedaży, płatność należy uregulować przelewem lub gotówką.

4. Obsługę płatności elektronicznych w systemie Przelewy24 realizuje PayPro SA, Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935.

5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 12 Dostawa i odbiór Towaru

1. W przypadku wyboru odbioru osobistego Towaru, odbiór Towaru będącego napojem alkoholowym ma miejsce wyłącznie w Punkcie sprzedaży pod adresem: ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Odbiór Towaru będącego napojem alkoholowym może być dokonany wyłącznie przez osobę pełnoletnią oraz osobę trzeźwą w chwili odbioru Towaru. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta, Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

2. Informację o Towarze gotowym do odbioru, Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub w drodze kontaktu telefonicznego. Towar będzie gotowy do odbioru w terminie 7 dni, chyba, że w opisie lub podczas składania zamówienia, wskazano inny termin. Termin przygotowania Towaru do odbioru przez Klienta oblicza się w następujący sposób:

a)     przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)    przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Klient może również skorzystać z opcji dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje Sprzedawca. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Co ważne, dokonując wyboru opcji dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

4. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem przewoźnika Poczta Polska (Pocztex) dostawa w dni robocze oraz Poczta Polska (przesyłka kurierska) dostawa w sobotę.

5. Dostawa Towaru przez kuriera następuje do rąk własnych Klienta. Odbiór Towaru dostarczonego przez kuriera możliwy jest wyłącznie osobom pełnoletnim oraz trzeźwym w chwili ich odbioru. Towar będący napojem alkoholowym nie zostanie wydany osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości oraz osobie poniżej 18 roku życia. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

6. Sprzedawca dostarcza Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, chyba, że w opisie wskazano inny termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób: 

a)     przy płatnościach przelewem, płatnościach elektronicznych (Przelewy24) termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)    przy płatności gotówką za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

7. Dostarczenie Towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

§ 13 Niezgodność Towaru z umową

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad, zgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a)     opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,

b)    przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto Towar, aby był uznany za zgodny z umową, musi:

a)     nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

b)    występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże że:

·      nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

·      przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,

·      publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o zawarciu umowy;

c)     być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać,

d)    być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w § 13 ust. 3, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 13 ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. 

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a)     zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność,

b)    niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. 

7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w § 13 ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił. 

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. 

11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta Towar na swój koszt.

13. Jeżeli Towar jest zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 

14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)     Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 13 ust. 9 powyżej,

b)    Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 13 ust. 11 – 13 powyżej,

c)     brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,

d)    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 13 ust. 8 – 13 powyżej,

e)     z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o obniżeniu ceny. 

16. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

18. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 

19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia lub w formie elektronicznej na adres: info@noma.gdynia.pl

21. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), wskazanie braku zgodności z umową oraz żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

22. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a)     zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. Marii Konopnickiej 4, 80 – 240 Gdańsk (http://ihgd.pl/),

b)    złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c)     skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

d)    skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 222 66 76 76, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00 (koszt połączenia wg taryfy operatora), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: porady@dlakonsumentow.pl.

3. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Sprzedawca przypomina, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: info@noma.gdynia.pl.

4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Z pracownikiem Punktu można również spotkać się osobiście w Centrali UOKIK pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.

§ 15 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 15 ust. 8 i ust. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: info@noma.gdynia.pl lub pisemnie na adres: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia.

4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a)     dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta  lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b)    dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)    w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c)     w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

d)    w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e)     w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

f)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

§ 16 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@noma.gdynia.pl a także w formie pisemnej na adres: Noma sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia. 

2. Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem, a także wskazanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 17 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Noma sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81 – 335 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000115699, NIP: 583-000-99-03, REGON: 001331963, będący jednocześnie Sprzedawcą i Usługodawcą.

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator danych stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 18 Nielegalne Treści, Moderacja Treści oraz Procedura odwoławcza

1. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) w zakresie dotyczącym Strony internetowej oraz Usługodawcy.

2. Usługodawca wyznacza jeden wspólny punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz umożliwia Usługobiorcom bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o usługach cyfrowych. Usługodawca wskazuje adres do kontaktu: info@noma.gdynia.pl. Usługodawca wskazuje język polski do celów komunikacji z punktem kontaktowym.

3. W ramach Strony internetowej dostępne są usługi pośrednie w rozumieniu Aktu o usługach cyfrowych. Usługi te dotyczą dodawania opinii o Towarze lub Sprzedawcy.

4. Usługodawca świadczy również usługi pośrednie w ramach swoich profili firmowych dostępnych w mediach społecznościowych na portalu Facebook oraz Instagram poprzez:

a)     umożliwienie pozostawiania komentarzy pod zamieszczonymi postami,

b)    dodawanie postów,

c)     dodawanie opinii i ocen,

d)    pozostałe formy interakcji umożliwiające pozostawienie Treści w ww. portalach.

5. Nielegalne Treści oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Towarów lub świadczenia usług, nie są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Nielegalnymi Treściami mogą być w szczególności treści naruszające prawa autorskie, treści dyskryminujące, obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub w inny sposób naruszające dobra osobiste, jak również prezentacja Towarów i informacji o nich niespełniających określonych wymogów prawnych lub naruszających prawa innych podmiotów.

6. Usługobiorca nie może zamieszczać w ramach Strony internetowej lub mediów społecznościowych następujących Treści:

a)     wprowadzających w błąd,

b)    naruszających dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego,

c)     napisanych za wynagrodzeniem,

d)    zawierających treści reklamowe, marketingowe,

e)     zawierających treści wulgarne lub powszechnie uznawane za obraźliwe, przy czym treści opinii są weryfikowane pod kątem zawierania określonych słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe,

f)     służących prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy, np. mają na celu promowanie konkurencyjnych stron internetowych,

g)    sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, pornograficzne, rasistowskie, propagujące przemoc,

h)    naruszających prawa osób trzecich, np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej, lub zmierzające do ujawnienia informacji poufnych,

i)      zawierających linki do innych stron internetowych, na które Usługodawca nie wyraził uprzednio zgody, w szczególności linki reklamowe, marketingowe,

j)      służące prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa lub wyłudzania środków finansowych od innych osób.

7. Dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność na Stronie Treści, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne Treści. Zgłoszenia można dokonać na adres poczty elektronicznej: info@noma.gdynia.pl

8. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy DSA takie jak:

a)     wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, iż zgłaszane Treści stanowią nielegalne Treści,

b)    jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL oraz, w stosownych przypadkach dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju Treści i konkretnego rodzaju usługi,

c)     imię, nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3 – 7 dyrektywy 2011/93/UE,

d)    oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

9. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa ust. 8 niniejszego paragrafu, Usługodawca niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez zgłaszającego adres e-mail. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne, niekompletne lub zawiera błędy, Usługodawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawy zgłoszenia, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Usługodawcy, zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.

10. Usługodawca dokonuje weryfikacji zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Usługodawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny i obiektywny z zachowaniem należytej staranności.

11. Po dokonaniu weryfikacji, Usługodawca może trwale zablokować lub usunąć nielegalne Treści jako Treści naruszające regulamin albo uznać, iż Treści nie naruszają regulaminu. Jeżeli Treści zostały wcześniej zablokowane, a po przeprowadzonej weryfikacji, uznano, iż Treści nie naruszają regulaminu, Usługodawca niezwłocznie przywraca Treści oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

12. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści, Usługodawca niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego jak i osobę, która zamieściła Treść podlegającą zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swej decyzji.

13. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści jako niezgodnych z regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści, zarówno Usługobiorca, który zamieścił Treści jak i zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

14. Usługodawca zapewnia, iż wszelkie odwołania dotyczące nielegalnych Treści nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany, za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści będzie odpowiadał Usługodawca.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania Treści dostarczonych przez Usługobiorców w ramach Strony pod względem ich zgodności z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze, w sposób niearbitralny i obiektywny z zachowaniem należytej staranności a także podejmowane jest z własnej inicjatywy Usługodawcy lub w wyniku otrzymanego zgłoszenia w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia nielegalnych Treści. Usługodawca ma prawo nie publikować Treści w przypadku, gdy nie spełniają warunków, o których mowa powyżej.

16. W razie wykrycia nielegalnych Treści, dana Treść może zostać zablokowana lub zostać usunięta. O odmowie publikacji lub usunięciu danej Treści, Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę, który zamieścił daną Treść za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie będzie zawierało uzasadnienie decyzji odpowiednio o odmowie publikacji Treści lub usunięciu Treści wraz z informacją o możliwości złożenia odwołania.

17. Odwołanie od decyzji Usługodawcy można złożyć w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@noma.gdynia.pl lub na piśmie na adres siedziby Usługodawcy. Odwołanie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby składającej odwołanie, dane kontaktowe, szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w ocenie osoby składającej odwołanie, decyzja Usługodawcy była błędna i powinna zostać zmieniona. Po otrzymaniu odwołania, Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołania są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

18. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§ 19 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony internetowej zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na Stronie w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

a)     zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,

b)    zmiany funkcjonalności Strony internetowej w tym wprowadzenia nowych usług, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług,

c)     zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany danych adresowych.

4. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na Stronie internetowej ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890, 1933), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 2759), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Zdjęcia Towarów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opublikowane na Stronie internetowej stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2024 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: Noma sp. z o.o. z siedzibą w 81 – 335 Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 20, adres e-mail: info@noma.gdynia.pl numer telefonu: 58 661 00 41

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić